Home Solutions leverans

Home Solutions leverans

Home Solutions leverans är uppbyggd av ett antal så kallade leveransmoduler som anpassas efter varje kunds behov.

Förenklat så bygger det hela på tre faser:

Digitala tjänster för fastigheter bygger idag ofta på leverantörens egna och låsta proprietära system som inte kan integreras med andra tjänster. Home Solutions erbjuder ett alternativ till detta i form av ett öppet, effektivt och konkurrenskraftigt ekosystem där en mångfald digitala tjänster kan integreras. Vårt ekosystem bygger på en standardiserad infrastruktur och kan utvecklas och uppgraderas i takt med att framtida produkter och funktioner tillkommer.

 


Konfiguration av digital infrastruktur (IOT ready)

Digitala tjänster för fastigheter bygger idag ofta på leverantörens egna och låsta proprietära system som inte kan integreras med andra tjänster. Home Solutions erbjuder ett alternativ till detta i form av ett öppet, effektivt och konkurrenskraftigt ekosystem där en mångfald digitala tjänster kan integreras. Vårt ekosystem bygger på en standardiserad infrastruktur och kan utvecklas och uppgraderas i takt med att framtida produkter och funktioner tillkommer.

Sensorer, mätare och mätsystem
Home Solutions erbjuder IMD-mätare för el-, varm- och kallvatten, samt energimätare och olika sensorer för trygga hem. Inför en installation väljer vi från olika tillverkare av mätare och sensorer ut den utrustning som är bäst lämpad för den aktuella kunden och fastigheten.

Grundkravet för den mätare och sensorer vi använder är att de kan anslutas till Home Solutions centralsystem via M-Bus-nätverket, och att de därmed stödjer standarden M-Bus-protokollet. Det är i enlighet med denna EU standard vi definierat hur systemet arbetar och hur olika funktioner ska verka, exempelvis larm vid låg batterinivå, manipulering, driftavbrott eller livslängd, samt för kritiska sensorer som för temperatur, rök, fukt- och läckage.

M-bus och alternativ kommunikationsteknik
Beroende på om installationen är trådbunden eller trådlös följs antingen standardprotokollet (EU standard) M-Bus eller trådlös M-Bus. Trådbunden installation är vanligast då den ofta ansetts mer robust och driftsäker. Dagens trådlösa system svarar dock mot höga krav på tillförlitlighet, och väljs gärna där det kan vara olämpligt eller oekonomiskt att göra kabeldragningar och annat som krävs för trådbundet system.

Anslutning till centralt system (digital tvilling)
Centralsystemet tar in data från alla mätare och sensorer i de anslutna insamlingssystemen och fungerar som en digital spegel eller ”en digital tvilling” av fastigheten, och lagrar data som olika användare sedan kan ta ut och bearbeta. Innan insamlade data går vidare till exempelvis faktureringssystem för debitering av enskild förbrukning, görs en automatisk kontroll där systemet känner av om uppgifterna ligger inom rimliga tröskelvärden.

De data som lagras i centralsystemet används också för att säkerställa drift och kontroll av att alla mätare och sensorer är online och fungerar, samt för kontroll av att underhållsaktiviteter, förebyggande eller reaktiva, registreras och hanteras.

Via API:er ges tillgång till rapporteringsverktyg som kan skapa specifika rapporter för varje kund. På så sätt kan man se vilka skillnader i exempelvis förbrukning som gjorda installationer resulterat i.

 


Installation och integration

Från Home Solutions sida kontrollerar vi noggrant att installation och integrering vi ansvarar för sker i enlighet med vårt kundåtagande, och att kunden får ett fullt fungerande och operativt system i enlighet med vad som avtalats. Vi har definierat ett antal steg som ska följas i samband med vår leverans:

 


Förvaltning av digital infrastruktur

Drift och underhåll av hård- och mjukvara
Drift och underhåll omfattar funktionstester, service, uppdateringar samt uppgraderingar av mjukvara som används för att leverera kontrakterade åtaganden. Reparationer och utbyte av utrustning ingår under garantitiden, och erbjuds därefter via ett Trygghetsavtal (se nedan).

Exempel på aktiviteter:

Fjärravläsning och ärendehantering (funktion och händelse)

Exempel på aktiviteter:

Trygghetsavtal - infrastruktur
Efter garantitidens utgång erbjuds Home Solutions kunder ett trygghetspaket med fullserviceåtagande avseende systemets infrastruktur.

 


Hantering av mät och sensordata

Dataadministration och underhåll
Dataadministration och underhåll säkerställer alla nödvändiga uppgifter vid digitalisering av en lägenhet. All utrustning är driftsatt och underhålls i det centrala systemet.

Exempel på aktiviteter:

 Insamling, validering och presentation av data

Exempel på aktiviteter:

Sammanställning och presentation av data (portal)
Kunden ges tillgång till data och rapporter avseende hela det installerade systemet. Uppgifterna kan avse helhet/område, byggnad eller lägenhet, och avse flexibla tidsperioder för att möjliggöra uppföljning och analys av förbrukning över tid.