Home Solutions kundgenererad energi

Home Solutions kundgenererad energi

Kundgenererad energi med ett gemensamhetsabonnemang (se Gemensam el) möjliggör relativt liten överskottsproduktion och möjligheten att ”sälja” solel till lägenhetsinnehavarna. I ett gemensamhetsabonnemang samlas hela byggnadens elanvändning i en anslutningspunkt till elnätet.

Genom att dimensionera en solelanläggning efter elbehovet kan en bostadsrättsförening/fastighetsägare dra nytta av stordriftsfördelar vid installation samtidigt som risken för överproduktion av solel minskar. Eftersom ersättningen för överproduktionen - den solel som matas ut på nätet - i de flesta fall är betydligt lägre än värdet av egenanvänd solel, bör man minimera mängden överskottsproduktion. I ett flerbostadshus med gemensamhetsabonnemang och en solelanläggning kommer den solel som produceras i första hand att användas internt i byggnaden. Det betyder att solelen kommer att gå både till hushållsel för de boende samt till gemensamma utrymmen och apparater kopplade till fastighetselen.

Med gemensamhetsabonnemang får man ytterligare direkta fördelar av egen genererad energi jämfört med att ha enskilda abonnemang: