Home Solutions värmemängdsmätning

Home Solutions värmemängdsmätning

I bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller hyresrättsfastigheter kan man med individuell mätning och debitering (IMD) av värme mäta uppvärmningskostnaden för varje enskild lägenhet, och debitera varje hushåll rättvist efter dess faktiska värmeförbrukning.

Värmemängdsmätning kan installeras i alla fastigheter med vattenburna värmesystem och kan avse lägenheter, radhus eller lokaler. Mätningen av uppvärmningskostnaden i sker genom att en så kallad värmefördelningsmätare monteras på varje enskild radiator, konvektor eller annan värmekälla i fastigheten.

Systemet har mycket stor exakthet och respektive hushåll kan därför vara säkra på att bara behöva betala för sin egen uppvärmning. Värmekostnaden för respektive hushåll förs automatiskt in och debiteras via den ordinarie avgifts/hyresavin. Genom att man kan kontrollera och jämföra förbrukningsdata över tiden och mellan lägenheter kan oväntade förändringar eller onormal förbrukning, som kan indikera fel eller värmeläckage, snabbt upptäckas och åtgärdas.

Hur går det till?

Mätaren, som storleksmässigt kan jämföras med en tändsticksask, monteras på radiatorns definierade termisk mittpunkt och programmeras med radiatorns specifika data. Den mäter kontinuerligt radiatorns yttemperatur och rummets temperatur och beräknar med utgångspunkt från temperaturdifferens radiatorns andel av den totala energiförbrukningen (kostnaden) för uppvärmning av fastigheten.

Värmefördelningsmätarna i de olika lägenheterna sänder trådlöst mätdata till en insamlingsenhet placerad på lämplig plats fastigheten. Mätaren sänder aktuell mätarställning, de 12 senaste månadsmätarställningarna, medel rumstemperatur och den totala ackumulerade förbrukningen m.m. De boende kan se aktuell mätarställning och de senaste 12 -24 månadsmätarställningarna direkt på mätarens display. Mätaren har olika larmfunktioner, som för manipulation eller montagefel. Den drivs med ett lätt utbytbart långtidsbatteri.

Tack vare att hushållen enkelt kan se sin egen värmeförbrukning, ser de också vilken besparing de kan nå genom att hushålla med värmen, exempelvis minska ned värmen när ingen är hemma. Erfarenhetsmässigt kan det ge en besparing på cirka 10 - 15 procent per lägenhet.

Digital infrastruktur

För tjänsten Värmemängdsmätning använder vi samma öppna system, M-bus, som för andra typer av IMD. Den digitala infrastrukturen kan därför användas för andra tjänster som elmätning, temperaturmätning, vattenmätning samt integrering av andra fastighetstjänster.

Fördelen med ett öppet M-bus system är också att man inte är bunden till en viss IMD-leverantör, och att systemet är öppet för framtida nya tjänster och andra förändringar.

Sammanfattningsvis innebär gemensam värme att hushållen och lokalhyresgäster debiteras rättvist och exakt för sin faktiska förbrukning, att de ser fördelarna med att hushålla med värme, samt att värmeläckage eller andra fel snabbt upptäcks.

Rättvis debitering - Lägre förbrukning och kostnad - larm vid fel – värmeläckage upptäcks


Skriv ut