Home Solutions gemensam el

Home Solutions gemensam el

Med gemensam El kan bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller hyresfastigheter exakt mäta och debitera för elförbrukningen i varje enskild lägenhet och i gemensamma utrymmen. Vidare kan nätavgifterna reduceras avsevärt.

Med gemensam El mäts och debiteras elförbrukningen i varje enskild lägenhet, lokal eller annat utrymme i fastigheten. Därmed byts all schablonmässig debitering ut mot en rättvis och exakt debitering baserad på vad hushållet själv förbrukat. Elen prissätts av föreningen (med olika tariffer om så önskas) och kostnaden aviseras automatiskt in på hushållets avgifts/hyresavi, där den blir enkel att utläsa jämfört med elbolagens ofta svårtydda fakturor.

Med gemensam El reduceras eldistributörens möjlighet att ta ut avgifter för elnätet inom fastigheten. Medlemmarnas/hyresgästernas privata elabonnemang upphör och ersätts med ett fåtal större elabonnemang som föreningen handlar upp och står för. Det gör föreningen till en stor elkund, och erfarenheterna visar att det kan pressa ned elpriset avsevärt. Då nätavgiften dessutom utgör en stor och ökande del av hushållens elkostnader kan totalkostnaden för el minska avsevärt. För en normalstor lägenhet kan minskningen bli cirka 1500 kr/år.

Hur går det till?

Vid installation av Gemensam El, eller så kallad Individuell Mätning och Debitering (IMD) tas befintliga elmätare i fastigheten bort, och nya installeras på lämplig plats och med minsta möjliga ingrepp i varje lägenhet. Via en insamlingsenhet i fastigheten sänds avlästa värden till ett centralt system, där de kvalitetssäkras och blir underlag för avisering och statistik. Hushållen kan löpande avläsa sin förbrukning på mätarens display i bostaden. Erfarenhetsmässigt leder IMD till minskad elförbrukning, vanligtvis med mellan 15-20 procent.

IMD innebär en investeringskostnad som normalt betalar sig inom 2-3 år. Installationen utförs av lokala elinstallatörer i samarbete med Home Solutions projektledare. Ni kan även välja andra installatörer.
För att övergå till gemensam el krävs ett stämmobeslut med enkel majoritet. Från det att avtal tecknas med Home Solutions beställning tar det i normalfallet några månader innan systemet är klart för drift.

Digital Infrastruktur

För gemensam El använder Home Solutions samma öppna standard, M-bus, som för andra typer av IMD. Den digitala infrastruktur som installeras kan därför användas för andra tjänster som temperaturgivare, värmemätning, vattenmätning samt integrering av andra fastighetstjänster.

Fördelen med ett öppet M-bus system är också att man inte är bunden till en viss IMD-leverantör och att systemet är öppet för framtida nya tjänster och andra förändringar. Sammanfattat innebär tjänsten gemensam El att kostnader för nät och förbrukning minskar väsentligt, att man får en rättvis debitering utifrån respektive hushålls förbrukning och samt en enklare administration.

Sänkta nätavgifter – lägre elförbrukning – pressat elpris - rättvis och automatisk debitering


Därför ökar elnätsavgifterna så mycket

Idag råder konkurrens för elproduktion och elhandel, men för distributionen av el, elnäten, råder monopol. Det finns bara ett enda elnät och en elnätsägare som en fastighetsägare kan välja och man kan inte byta.

För att inte elnätsbolagen ska kunna sätta överpriser har den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen i uppgift att reglera elnätspriserna. De kan begränsa hur mycket ett elnätsbolag totalt får ta ut av kunderna i sitt nät. Detta gör myndigheten var 4:e år. Dock har elnätsbolagen varje gång överklagat prissättningen, fått rätt i domstol och sedan kunnat höja sina priser mer än vad Energimarknadsinspektionen tänkt sig.


Skriv ut